Saturday, September 6, 2008

Mail lop!!!

Hien tai minh da co trong tay danh sach mail lop, nhung day la danh sach tu hoi dau nam nhat, cho nen co the nhieu ban da thay doi dia chi mail. De nghi update danh sach hen ba con. Den cuoi tuan sau minh se update lai vao group.
Vi co ca Yahoo!Mail va Google mail (ly do ky thuat) nen chi su dung duoc 1 dia chi de lien lac do la:
ck06lcd@gmail.com
Neu thay co hoi mail lop thi su dung mail nay hen.

Best Regards.

Tuesday, September 2, 2008

Mail lớp

Chao cac ban.
De thuan tien cho viec lien lac va cap nhat thong tin, Thai da tao 1 google group voi dia chi:ck06lcd@googlegroups.com .
De nghi moi nguoi khoi tao 1 account gmail. Sau đó, ban hay gui dia chi mail vua tao cua ban vao:ck06lcd@googlegroups.com voi mau nhu sau
Tên:
Dia chi gmail:
MSSV:
Dia chi lien lac:
So dien thoai:

Thông tin ve mail cua ban se duoc minh cap nhat trong google group.
Sau khi duoc cap nhat, account gmail cua ban se tu dong nhan duoc tat ca cac thong tin ben ngoai gui vao cho :ck06lcd@googlegroups.com, bao gom cac thong bao cho lop, email cua thay co...

Nhu vay tu hom nay moi thong tin lien lac voi lop se duoc gui va nhan qua 2 dia chi nao cung duoc
ck06lcd@gmail.com
và
ck06lcd@googlegroups.com

Best regards.

Thursday, May 22, 2008

THONG BAO

1.Cac ban nop cac loai giay chung nhan:Hien mau,mua he xanh,gia dinh kho khan,cac loai giay khen thuong...cho lop truong de cong diem ren luyen.